U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 939

1.
Tiezhu Guo, Zhenfen Cui, Jianhong Li
Am J Transl Res. 2024; 16(4): 1273–1280. Published online 2024 Apr 15. doi: 10.62347/ISIS6489
PMCID:
PMC11070344
2.
Yu Ye, Jiao Chen, Xiaoming Qiu, Jun Chen, Xianfang Ming, Zhen Wang, Xin Zhou, Lei Song
Heliyon. 2024 May 15; 10(9): e30214. Published online 2024 Apr 24. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e30214
PMCID:
PMC11066671
3.
Naoki Kato, Toshihiro Ishibashi, Katharina Otani, Yukiko Abe, Tohru Sano, Gota Nagayama, Michiyasu Fuga, Shunsuke Hataoka, Issei Kan, Yuichi Murayama
World Neurosurg X. 2024 Jul; 23: 100381. Published online 2024 Apr 21. doi: 10.1016/j.wnsx.2024.100381
PMCID:
PMC11066469
4.
Zhongjian Wen, Yiren Wang, Yuxin Zhong, Yiheng Hu, Cheng Yang, Yan Peng, Xiang Zhan, Ping Zhou, Zhen Zeng
Front Neurol. 2024; 15: 1391382. Published online 2024 Apr 17. doi: 10.3389/fneur.2024.1391382
PMCID:
PMC11061371
5.
Xin Liang, Xin Tong, Yan Miao, Xiaopeng Xue, Aihua Liu, Feng Guan
Tob Induc Dis. 2024; 22: 10.18332/tid/186171. Published online 2024 Apr 30. doi: 10.18332/tid/186171
PMCID:
PMC11059939
6.
Ashia M. Hackett, Christopher O. Adereti, Ariel P. Walker, Elsa Nico, Lea Scherschinski, Emmajane G. Rhodenhiser, Adam T. Eberle, Anant Naik, Juan P. Giraldo, Joelle N. Hartke, Redi Rahmani, Ethan A. Winkler, Joshua S. Catapano, Michael T. Lawton
Brain Sci. 2024 Apr; 14(4): 394. Published online 2024 Apr 18. doi: 10.3390/brainsci14040394
PMCID:
PMC11047834
7.
J. Raviol, G. Plet, J. B. Langlois, S. Si-Mohamed, H. Magoariec, C. Pailler-Mattei
R Soc Open Sci. 2024 Apr; 11(4): 231936. Published online April 17, 2024. doi: 10.1098/rsos.231936
PMCID:
PMC11022001
8.
Hang Ji, Yujing Han, Danyang Jie, Yue Li, Hailan Yang, Haogeng Sun, Chao You, Anqi Xiao, Yi Liu
Ann Clin Transl Neurol. 2024 Apr; 11(4): 958–972. Published online 2024 Feb 5. doi: 10.1002/acn3.52014
PMCID:
PMC11021671
9.
Prakash Phuyal, Saloni Shrestha, Subash Phuyal, Bishal Dhakal, Ashima Gautam, Nikunj Yogi
Ann Med Surg (Lond) 2024 Apr; 86(4): 2262–2265. Published online 2024 Mar 4. doi: 10.1097/MS9.0000000000001885
PMCID:
PMC10990398
10.
Aurèle Goetz, Pablo Jeken-Rico, Yves Chau, Jacques Sédat, Aurélien Larcher, Elie Hachem
Bioengineering (Basel) 2024 Mar; 11(3): 269. Published online 2024 Mar 9. doi: 10.3390/bioengineering11030269
PMCID:
PMC10968227
11.
Bangjie Xu, Jiangbin Ren, Siqi Zhu, Yu Ding, Wei Zhou, Qing Guo, Yan Fang, Jing Zheng
Front Neurol. 2024; 15: 1355895. Published online 2024 Mar 11. doi: 10.3389/fneur.2024.1355895
PMCID:
PMC10964484
12.
Chenglong Li, Zhe Su, Wenjing Su, Qingbo Wang, Shuangquan Wang, Zefu Li
Medicine (Baltimore) 2024 Mar 22; 103(12): e37523. Published online 2024 Mar 22. doi: 10.1097/MD.0000000000037523
PMCID:
PMC10957028
13.
Hang Ji, Yue Li, Haogeng Sun, Ruiqi Chen, Ran Zhou, Yongbo Yang, Rong Wang, Chao You, Anqi Xiao, Liu Yi
J Am Heart Assoc. 2024 Mar 5; 13(5): e032456. Published online 2024 Feb 23. doi: 10.1161/JAHA.123.032456
PMCID:
PMC10944067
14.
Chunmiao Wu, Xingyu Dong, Qiang Li, Shengming Liu, Yuhao He, Yang Zhang, Sunfu Zhang
J Med Biochem. 2024 Jan 25; 43(1): 144-152. Published online 2024 Jan 25. doi: 10.5937/jomb0-44364
PMCID:
PMC10943457
15.
Yosuke Fujimi, Tomohiko Ozaki, Nobuyuki Izutsu, Shin Nakajima, Yonehiro Kanemura, Tomoki Kidani, Saki Kawamoto, Naoki Nishizawa, Koji Kobayashi, Toshiyuki Fujinaka
Surg Neurol Int. 2024; 15: 58. Published online 2024 Feb 23. doi: 10.25259/SNI_942_2023
PMCID:
PMC10927200
16.
Anthony Diaz, Jimin Shin, Ketan R Bulsara
J Neurosurg Case Lessons. 2024 Mar 4; 7(10): CASE23750. Published online 2024 Mar 4. doi: 10.3171/CASE23750
PMCID:
PMC10916851
17.
Yuchun Liu, Siqi Chen, Enhao Zhang, Yinbin Xu, Xinpeng Deng, Ziliang Hu, Sheng Nie, Yinglu Lin, Yi Huang
Biosci Rep. 2024 Mar 29; 44(3): BSR20231374. Published online 2024 Mar 1. doi: 10.1042/BSR20231374
PMCID:
PMC10912501
18.
Regina Pinto Silva, Cláudia Teles Silva, Marta João Silva, Pedro Alberto Silva, Augusto Ribeiro
Cureus. 2024 Feb; 16(2): e53442. Published online 2024 Feb 2. doi: 10.7759/cureus.53442
PMCID:
PMC10909312
19.
Heshan Cao, Hui Zeng, Lei Lv, Qi Wang, Hua Ouyang, Long Gui, Ping Hua, Songran Yang
Front Physiol. 2024; 15: 1293380. Published online 2024 Feb 15. doi: 10.3389/fphys.2024.1293380
PMCID:
PMC10901972
20.
Yucheng Lu, Chen Wang, Yifang Bao, Lei Huang, Gang Lu, Yuxin Li
Quant Imaging Med Surg. 2024 Feb 1; 14(2): 1553–1563. Published online 2024 Jan 5. doi: 10.21037/qims-23-1025
PMCID:
PMC10895131

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center