U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 500

1.
Maryam Fazelzadeh Haghighi, Hossein Jafari Khamirani, Jafar Fallahi, Ali Arabi Monfared, Korosh Ashrafi Dehkordi, Seyed Mohammad Bagher Tabei
Mol Genet Genomic Med. 2024 May; 12(5): e2445. Published online 2024 May 9. doi: 10.1002/mgg3.2445
PMCID:
PMC11080630
2.
Xiaolu Ma, Hui Fu, Chenyi Sun, Wei Wu, Wenya Hou, Zibin Zhou, Hui Zheng, Yifei Gong, Honglin Wu, Junying Qin, Huiqiang Lou, Jing Li, Tie-Shan Tang, Caixia Guo
Cell Death Dis. 2024 May; 15(5): 321. Published online 2024 May 8. doi: 10.1038/s41419-024-06700-y
PMCID:
PMC11078974
3.
Pranav Kumar, Tadakimi Tomita, Thomas A. Gerken, Collin J. Ballard, Yong Sok Lee, Louis M. Weiss, Nadine L. Samara
Nat Commun. 2024; 15: 3792. Published online 2024 May 6. doi: 10.1038/s41467-024-48253-w
PMCID:
PMC11074326
4.
Weize Gao, Chong Peng, Zhan Wang, Yongxin Li, Mingjun Liu
J Transl Med. 2024; 22: 425. Published online 2024 May 4. doi: 10.1186/s12967-024-05247-y
PMCID:
PMC11070123
5.
Lauren Switala, Lin Di, Huiyun Gao, Courteney Asase, Matthew Klos, Palanivel Rengasamy, Daria Fedyukina, Andrei Maiseyeu
J Nanobiotechnology. 2024; 22: 223. Published online 2024 May 3. doi: 10.1186/s12951-024-02485-6
PMCID:
PMC11067271
6.
Hiroto Hirayama, Yuriko Tachida, Reiko Fujinawa, Yuka Matsuda, Takefumi Murase, Yuji Nishiuchi, Tadashi Suzuki
J Biol Chem. 2024 Apr; 300(4): 107121. Published online 2024 Feb 28. doi: 10.1016/j.jbc.2024.107121
PMCID:
PMC11065741
7.
Xia Wang, Jin Yang, Haichao Hu, Tangyu Yuan, Yingjie Zhao, Ying Liu, Wei Li, Jiaqian Liu
Viruses. 2024 Apr; 16(4): 489. Published online 2024 Mar 22. doi: 10.3390/v16040489
PMCID:
PMC11054786
8.
Xiaotong Gu, Aaron S. Kovacs, Yoochan Myung, David B. Ascher
Biomolecules. 2024 Apr; 14(4): 497. Published online 2024 Apr 19. doi: 10.3390/biom14040497
PMCID:
PMC11048727
9.
Xiaoyu Gu, Zhiyan Cao, Zhiqiang Li, Haiyue Yu, Wende Liu
BMC Plant Biol. 2024; 24: 339. Published online 2024 Apr 26. doi: 10.1186/s12870-024-05053-0
PMCID:
PMC11046878
10.
Wanzhen Zhuang, Chengxiu Liu, Yilin Hong, Yue Zheng, Minjian Huang, Haijun Tang, Lilan Zhao, Zhixin Huang, Mingshu Tu, Lili Yu, Jianlin Chen, Yi Zhang, Xiongfeng Chen, Fan Lin, Qi Gao, Chundong Yu, Yi Huang
J Exp Clin Cancer Res. 2024; 43: 123. Published online 2024 Apr 23. doi: 10.1186/s13046-024-03048-1
PMCID:
PMC11036635
11.
Eiji Tahara, Jr, Hidetoshi Tahara, Masamoto Kanno, Kazuhito Naka, Yayoi Takeda, Takeshi Matsuzaki, Ryuta Yamazaki, Hiroto Ishihara, Wataru Yasui, J Carl Barrett, Toshinori Ide, Eiichi Tahara
Cancer Immunol Immunother. 2005 Aug; 54(8): 729–740. Published online 2005 Feb 1. doi: 10.1007/s00262-004-0645-2
PMCID:
PMC11034321
12.
Yu-Chih Chang, Hiroshi Shimoda, Min-chao Jiang, Yau-Heiu Hsu, Ken Maeda, Yumiko Yamada, Wei-Li Hsu
Appl Microbiol Biotechnol. 2024; 108(1): 303. Published online 2024 Apr 19. doi: 10.1007/s00253-024-13135-0
PMCID:
PMC11031438
13.
Guodong Zhang, Jiaqi Lu, Moran Yang, Yiying Wang, Haiou Liu, Congjian Xu
Cancer Immunol Immunother. 2020 Feb; 69(2): 175–187. Published online 2019 Dec 18. doi: 10.1007/s00262-019-02454-1
PMCID:
PMC11027854
14.
Huijuan Tian, Yaling Zhai, Shuaigang Sun, Wenhui Zhang, Zhanzheng Zhao
Ren Fail. 2024; 46(1): 2338931. Published online 2024 Apr 15. doi: 10.1080/0886022X.2024.2338931
PMCID:
PMC11022921
15.
Shiqi Fan, Huanhuan Wu, Rongrong Wang, Qian Chen, Xue Zhang
Mol Genet Genomic Med. 2024 Apr; 12(4): e2422. Published online 2024 Apr 15. doi: 10.1002/mgg3.2422
PMCID:
PMC11019143
16.
E. Tian, Caroline Rothermel, Zachary Michel, Luis Fernandez de Castro, Jeeyoung Lee, Tina Kilts, Tristan Kent, Michael T. Collins, Kelly G. Ten Hagen
J Biol Chem. 2024 Apr; 300(4): 107164. Published online 2024 Mar 12. doi: 10.1016/j.jbc.2024.107164
PMCID:
PMC11001633
17.
Brittany F Karas, Kristin R Terez, Shorbon Mowla, Namarata Battula, Kyle P Flannery, Brian M Gural, Grace Aboussleman, Numa Mubin, M Chiara Manzini
Hum Mol Genet. 2024 Apr 15; 33(8): 709–723. Published online 2024 Jan 25. doi: 10.1093/hmg/ddae006
PMCID:
PMC11000664
18.
Laura Cracco, Ignazio Cali, Mark L Cohen, Rabail Aslam, Silvio Notari, Qingzhong Kong, Kathy L Newell, Bernardino Ghetti, Brian S Appleby, Pierluigi Gambetti
Brain. 2024 Apr; 147(4): 1539–1552. Published online 2023 Nov 24. doi: 10.1093/brain/awad399
PMCID:
PMC10994570
19.
Anne-Sophie Wegscheider, Irina Wojahn, Pablo Gottheil, Michael Spohn, Joseph Alfons Käs, Olga Rosin, Bernhard Ulm, Peter Nollau, Christoph Wagener, Axel Niendorf, Gerrit Wolters-Eisfeld
Glycobiology. 2024 Mar; 34(3): cwae003. Published online 2024 Jan 11. doi: 10.1093/glycob/cwae003
PMCID:
PMC10987291
20.
Yulin Chen, Xue Li, Ran Lu, Yinchun Lv, Junman Ye, Qiaorong Huang, Wentong Meng, Feiwu Long, Jonas Burman, Xianming Mo, Chuanwen Fan
Front Immunol. 2024; 15: 1326370. Published online 2024 Mar 18. doi: 10.3389/fimmu.2024.1326370
PMCID:
PMC10986635

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center