U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 390

1.
Xin‐Ni Lv, Jing Cheng, Xue‐Yun Liu, Jin‐Cheng Liu, Lan Deng, Zuo‐Qiao Li, Ming‐Jun Pu, Chu Chen, Qi Li
J Am Heart Assoc. 2023 Nov 7; 12(21): e031214. Published online 2023 Oct 18. doi: 10.1161/JAHA.123.031214
PMCID:
PMC10727419
2.
Philippe Aries, Julien Ognard, Amandine Cadieu, Vincent Degos, Olivier Huet
Anesth Analg. 2024 Jan; 138(1): 171–179. Published online 2023 Apr 25. doi: 10.1213/ANE.0000000000006460
PMCID:
PMC10699506
3.
Min A Lee, Byoung Wook Hwang, Sang Woo Ha, Jae Ho Kim, Hak Sung Kim, Seong Hwan Ahn
Neurointervention. 2023 Nov; 18(3): 159–165. Published online 2023 Oct 23. doi: 10.5469/neuroint.2023.00353
PMCID:
PMC10626039
4.
Annalisa Vetro, Cristiana Pelorosso, Simona Balestrini, Alessio Masi, Sophie Hambleton, Emanuela Argilli, Valerio Conti, Simone Giubbolini, Rebekah Barrick, Gaber Bergant, Karin Writzl, Emilia K. Bijlsma, Theresa Brunet, Pilar Cacheiro, Davide Mei, Anita Devlin, Mariëtte J.V. Hoffer, Keren Machol, Guido Mannaioni, Masamune Sakamoto, Manoj P. Menezes, Thomas Courtin, Elliott Sherr, Riccardo Parra, Ruth Richardson, Tony Roscioli, Marcello Scala, Celina von Stülpnagel, Damian Smedley, TMEM63B collaborators, The Genomics England Research Consortium, Annalaura Torella, Jun Tohyama, Reiko Koichihara, Keisuke Hamada, Kazuhiro Ogata, Takashi Suzuki, Atsushi Sugie, Jasper J. van der Smagt, Koen van Gassen, Stephanie Valence, Emma Vittery, Stephen Malone, Mitsuhiro Kato, Naomichi Matsumoto, Gian Michele Ratto, Renzo Guerrini
Am J Hum Genet. 2023 Aug 3; 110(8): 1356–1376. Published online 2023 Jul 7. doi: 10.1016/j.ajhg.2023.06.008
PMCID:
PMC10432263
5.
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine
Evid Based Complement Alternat Med. 2023; 2023: 9785782. Published online 2023 Jun 21. doi: 10.1155/2023/9785782
PMCID:
PMC10307045
6.
Seong Hwa Jang, Hyungjong Park, Jeong-Ho Hong, Joonsang Yoo, Hyung Lee, Hyun Ah Kim, Sung-Il Sohn
J Clin Med. 2023 May; 12(9): 3260. Published online 2023 May 3. doi: 10.3390/jcm12093260
PMCID:
PMC10179331
7.
Sima Khazaei, Carol CL Chen, Augusto Faria Andrade, Nisha Kabir, Pariya Azarafshar, Shahir M Morcos, Josiane Alves França, Mariana Lopes, Peder J Lund, Geoffroy Danieau, Samantha Worme, Lata Adnani, Nadine Nzirorera, Xiao Chen, Gayathri Yogarajah, Caterina Russo, Michele Zeinieh, Cassandra J Wong, Laura Bryant, Steven Hébert, Bethany Tong, Tianna S Sihota, Damien Faury, Evan Puligandla, Wajih Jawhar, Veronica Sandy, Mitra Cowan, Emily M Nakada, Loydie A Jerome-Majewska, Benjamin Ellezam, Carolina Cavalieri Gomes, Jonas Denecke, Davor Lessel, Marie T McDonald, Carolyn E Pizoli, Kathryn Taylor, Benjamin T Cocanougher, Elizabeth J Bhoj, Anne-Claude Gingras, Benjamin A Garcia, Chao Lu, Eric I Campos, Claudia L Kleinman, Livia Garzia, Nada Jabado
Cell.
Published in final edited form as: Cell. 2023 Mar 16; 186(6): 1162–1178.e20. doi: 10.1016/j.cell.2023.02.023
PMCID:
PMC10112048
8.
Jia Yu, Xuan Yang, Jiayin Zheng, Carmelo Sgobio, Lixin Sun, Huaibin Cai
NPJ Parkinsons Dis. 2023; 9: 35. Published online 2023 Mar 7. doi: 10.1038/s41531-023-00478-0
PMCID:
PMC9988887
9.
Di Jin, Jing Yang, Hui Zhu, Yuexia Wu, Haichao Liu, Qi Wang, Xiaoyun Zhang, Yanhua Dong, Bin Luo, Yong Shan, Lvming Zhang, Peifu Wang, Jichen Du
BMC Neurol. 2023; 23: 83. Published online 2023 Feb 27. doi: 10.1186/s12883-023-03128-3
PMCID:
PMC9969648
10.
Chandramouli Natarajan, Charles Cook, Karthik Ramaswamy, Balaji Krishnan
Int J Mol Sci. 2023 Feb; 24(4): 3372. Published online 2023 Feb 8. doi: 10.3390/ijms24043372
PMCID:
PMC9967100
11.
Ossama Khazaal, Natalie Neale, Emily K. Acton, Muhammad R. Husain, David Kung, Brett Cucchiara, Scott E. Kasner
Stroke Vasc Interv Neurol.
Published in final edited form as: Stroke Vasc Interv Neurol. 2022 Sep; 2(5): e000219. Published online 2022 May 5. doi: 10.1161/svin.121.000219
PMCID:
PMC9733721
12.
Jiaxi Yu, Tongling Liufu, Yilei Zheng, Jin Xu, Lingchao Meng, Wei Zhang, Yun Yuan, Daojun Hong, Nicolas Charlet-Berguerand, Zhaoxia Wang, Jianwen Deng
Proc Natl Acad Sci U S A. 2022 Oct 11; 119(41): e2208649119. Published online 2022 Oct 3. doi: 10.1073/pnas.2208649119
PMCID:
PMC9565157
13.
Yinglei Zhang, Xujiao Zhou, Yi Lu
Front Cell Infect Microbiol. 2022; 12: 968992. Published online 2022 Aug 12. doi: 10.3389/fcimb.2022.968992
PMCID:
PMC9411928
14.
Sara Tucci
Int J Mol Sci. 2022 Jul; 23(13): 7144. Published online 2022 Jun 27. doi: 10.3390/ijms23137144
PMCID:
PMC9266703
15.
Shu Li, Yu Zhu, Caihui Wei, Cheng Li, Wenzhi Chen, Shishi Jiang, Dongxiang Yuan, Renshi Xu
Front Immunol. 2022; 13: 874978. Published online 2022 Apr 11. doi: 10.3389/fimmu.2022.874978
PMCID:
PMC9035787
16.
Neil K. Munjal, Ira Bergman, Mark L. Scheuer, Christopher R. Genovese, Dennis W. Simon, Christina M. Patterson
J Child Neurol.
Published in final edited form as: J Child Neurol. 2022 Jan; 37(1): 73–79. Published online 2021 Nov 24. doi: 10.1177/08830738211053908
PMCID:
PMC8691173
17.
Yufeng Gao, Xiaojie Fu, Lie Yu, Di Zhang, Zhengfang Lu, Kefei Cui, Chang Liu, Jiang Man, Jianping Wang
Evid Based Complement Alternat Med. 2021; 2021: 1186458. Published online 2021 Sep 27. doi: 10.1155/2021/1186458
PMCID:
PMC8490027
18.
M Silberstein, B M Tress, O Hennessy
AJNR Am J Neuroradiol. 1992 Sep-Oct; 13(5): 1373-81.
PMCID:
PMC8335222
19.
Tak-Kyu Oh, Ji-Hyeon Kim, Ho-Young Lee, Seong-Eun Kim, Tac-Keun Kim, Jae-Seung Bang, Moon-Ku Han, Chang-Wan Oh, Hee-Joon Bae, Young-Tae Jeon
J Clin Med. 2021 Jun; 10(12): 2567. Published online 2021 Jun 10. doi: 10.3390/jcm10122567
PMCID:
PMC8227225
20.
Mikito Yamada, Shinichi Yoshimura, Yasuhiko Kaku, Toru Iwama, Hirotaka Watarai, Takashi Andoh, Noboru Sakai
AJNR Am J Neuroradiol. 2004 Mar; 25(3): 402–408.
PMCID:
PMC8158570

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center