U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 41

1.
Rui Liu, Jing-Li Tian, Xiao-Ling Huang, Yuan-Zong Song
J Clin Med. 2022 Dec; 11(24): 7313. Published online 2022 Dec 9. doi: 10.3390/jcm11247313
PMCID:
PMC9786654
2.
Madison T. Wright, Logan Kouba, Lars Plate
Mol Cell Proteomics. 2021; 20: 100008. Published online 2020 Dec 8. doi: 10.1074/mcp.RA120.002168
PMCID:
PMC7950113
3.
Mst. Noorjahan Begum, Md Tarikul Islam, Shekh Rezwan Hossain, Golam Sarower Bhuyan, Mohammad A. Halim, Imrul Shahriar, Suprovath Kumar Sarker, Shahinur Haque, Tasnia Kawsar Konika, Md. Sazzadul Islam, Asifuzzaman Rahat, Syeda Kashfi Qadri, Rosy Sultana, Suraiya Begum, Sadia Sultana, Narayan Saha, Mizanul Hasan, M. A. Hasanat, Hurjahan Banu, Hossain Uddin Shekhar, Emran Kabir Chowdhury, Abu A. Sajib, Abul B. M. M. K. Islam, Syed Saleheen Qadri, Firdausi Qadri, Sharif Akhteruzzaman, Kaiissar Mannoor
Biomed Res Int. 2019; 2019: 9218903. Published online 2019 Feb 24. doi: 10.1155/2019/9218903
PMCID:
PMC6409061
4.
Xi Chen, Xiaohong Kong, Jie Zhu, Tingting Zhang, Yanwei Li, Guifeng Ding, Huijuan Wang
Int J Endocrinol. 2018; 2018: 8986475. Published online 2018 Aug 2. doi: 10.1155/2018/8986475
PMCID:
PMC6098846
5.
S. Major, R.W. Pettigrew, J.C. Fyfe
J Vet Intern Med. 2015 Nov-Dec; 29(6): 1534–1540. Published online 2015 Oct 18. doi: 10.1111/jvim.13651
PMCID:
PMC4895686
6.
David P. Sparling, Kendra Fabian, Lara Harik, Vaidehi Jobanputra, Kwame Anyane-Yeboa, Sharon E. Oberfield, Ilene Fennoy
J Pediatr Endocrinol Metab.
Published in final edited form as: J Pediatr Endocrinol Metab. 2016 May 1; 29(5): 627–631. doi: 10.1515/jpem-2015-0253
PMCID:
PMC4853235
7.
Ching Chin Lee, Fatimah Harun, Muhammad Yazid Jalaludin, Choon Han Heh, Rozana Othman, Sarni Mat Junit
BMJ Open. 2015; 5(1): e006121. Published online 2015 Jan 5. doi: 10.1136/bmjopen-2014-006121
PMCID:
PMC4289740
8.
Srikanta Guria, Biswabandhu Bankura, Nisha Balmiki, Arup Kumar Pattanayak, Tapas Kumar Das, Anirban Sinha, Sudipta Chakrabarti, Subhankar Chowdhury, Madhusudan Das
Int J Endocrinol. 2014; 2014: 390121. Published online 2014 Apr 13. doi: 10.1155/2014/390121
PMCID:
PMC4009129
9.
Chunyun Fu, Haiyang Zheng, Shujie Zhang, Yun Chen, Jiasun Su, Jin Wang, Bobo Xie, Xuyun Hu, Xin Fan, Jingsi Luo, Chuan Li, Rongyu Chen, Yiping Shen, Shaoke Chen
Arch Endocrinol Metab. 2016 Jul-Aug; 60(4): 323–327. Published online 2015 Jan 1. doi: 10.1590/2359-3997000000108
PMCID:
PMC10118720
10.
Carlos Eduardo Bernal Barquero, Romina Celeste Geysels, Virginie Jacques, Gerardo Hernán Carro, Mariano Martín, Victoria Peyret, María Celeste Abregú, Patricia Papendieck, Ana María Masini-Repiso, Frédérique Savagner, Ana Elena Chiesa, Cintia E. Citterio, Juan Pablo Nicola
Int J Mol Sci. 2022 Aug; 23(16): 9251. Published online 2022 Aug 17. doi: 10.3390/ijms23169251
PMCID:
PMC9409291
11.
Isabelle Oliver-Petit, Thomas Edouard, Virginie Jacques, Marie Bournez, Audrey Cartault, Solange Grunenwald, Frédérique Savagner
Front Endocrinol (Lausanne) 2021; 12: 657913. Published online 2021 Jun 24. doi: 10.3389/fendo.2021.657913
PMCID:
PMC8264654
12.
Tania Maria Barreto Rodrigues, Marlon Messias da Conceição Silva, Magali Maciel Freitas, Zélia Maria Costa Duarte, Vitória Sousa Frutuoso, Mariana Teixeira Rodrigues, Ileana Gabriela Sanchez Rubio
Front Endocrinol (Lausanne) 2021; 12: 671659. Published online 2021 Jun 18. doi: 10.3389/fendo.2021.671659
PMCID:
PMC8251258
13.
谭 敏沂, 黄 永兰, 李 蓓, 蒋 翔, 陈 倩瑜, 贾 雪芳, 唐 诚芳, 刘 丽
Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. 2017 Jan 25; 19(1): 59–63. Chinese. doi: 10.7499/j.issn.1008-8830.2017.01.009
PMCID:
PMC7390114
14.
Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. 2018 Mar 25; 20(3): 243–250. Chinese. doi: 10.7499/j.issn.1008-8830.2018.03.015
PMCID:
PMC7389777
15.
Tetsuya Mizokami, Shuji Fukata, Takahiko Kogai, Akira Hishinuma, Katsuhiko Hamada, Tetsushi Maruta, Kiichiro Higashi, Junichi Tajiri
Intern Med. 2019 Sep 15; 58(18): 2669–2673. Published online 2019 Jun 7. doi: 10.2169/internalmedicine.1163-18
PMCID:
PMC6794167
16.
Feng Sun, Jun-Xiu Zhang, Chang-Yi Yang, Guan-Qi Gao, Wen-Bin Zhu, Bing Han, Le-Le Zhang, Yue-Yue Wan, Xiao-Ping Ye, Yu-Ru Ma, Man-Man Zhang, Liu Yang, Qian-Yue Zhang, Wei Liu, Cui-Cui Guo, Gang Chen, Shuang-Xia Zhao, Ke-Yi Song, Huai-Dong Song
Eur J Endocrinol. 2018 Jun; 178(6): 623–633. Published online 2018 Mar 28. doi: 10.1530/EJE-17-1017
PMCID:
PMC5958289
17.
Chutintorn Sriphrapradang, Yotsapon Thewjitcharoen, Suwannee Chanprasertyothin, Soontaree Nakasatien, Thep Himathongkam, Objoon Trachoo
J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2016 Jun; 8(2): 241–245. Published online 2016 Jun 6. doi: 10.4274/jcrpe.2503
PMCID:
PMC5096484
18.
Helmut Grasberger, Samuel Refetoff
Curr Opin Pediatr.
Published in final edited form as: Curr Opin Pediatr. 2011 Aug; 23(4): 421–428. doi: 10.1097/MOP.0b013e32834726a4
PMCID:
PMC3263319
19.
Miaomiao Li, Xiaoyu Wang, Fang Wang, Fengqi Wang, Dehua Zhao, Shiguo Liu
Int J Gen Med. 2024; 17: 885–894. Published online 2024 Mar 7. doi: 10.2147/IJGM.S445557
PMCID:
PMC10926855
20.
Shuman Zhang, Lingna Zhou, Lin Zhang, Yu Wang, Huaiyan Wang
BMC Pediatr. 2023; 23: 217. Published online 2023 May 5. doi: 10.1186/s12887-023-04030-0
PMCID:
PMC10161501

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center