U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 1090

1.
An-Lei Li, Ji-Qiang He, Lei Zeng, Yi-Qiao Hu, Min Wang, Jie-Yi Long, Si-Hua Chang, Jie-Yuan Jin, Rong Xiang
Front Genet. 2023; 14: 1035887. Published online 2023 Mar 3. doi: 10.3389/fgene.2023.1035887
PMCID:
PMC10020613
2.
Liying Sun, Yingzhao Huang, Sen Zhao, Wenyao Zhong, Jile Shi, Yang Guo, Junhui Zhao, Ge Xiong, Yuehan Yin, Zefu Chen, Nan Zhang, Zongxuan Zhao, Qingyang Li, Dan Chen, Yuchen Niu, Xiaoxin Li, Guixing Qiu, Zhihong Wu, Terry Jianguo Zhang, Wen Tian, Nan Wu
Front Genet. 2022; 13: 804202. Published online 2022 Mar 10. doi: 10.3389/fgene.2022.804202
PMCID:
PMC8960307
3.
Hiroki Yagi, Hiroshi Takiguchi, Norifumi Takeda, Ryo Inuzuka, Yuki Taniguchi, Kristine Joyce Porto, Hiroyuki Ishiura, Jun Mitsui, Hiroyuki Morita, Issei Komuro
Clin Case Rep. 2022 Feb; 10(2): e05335. Published online 2022 Feb 9. doi: 10.1002/ccr3.5335
PMCID:
PMC8826123
4.
Jiayong Qiu, Yao Lou, Yingwei Zhu, Min Wang, Huifang Peng, Yingying Hao, Hongwei Jiang, Yimin Mao
Front Genet. 2021; 12: 768342. Published online 2022 Jan 19. doi: 10.3389/fgene.2021.768342
PMCID:
PMC8807514
5.
Rachel S Dada, Jeremiah W Hayanga, Mir Ali Abbas Khan, Alper Toker, Heather K Hayanga
Cureus. 2021 Jul; 13(7): e16701. Published online 2021 Jul 28. doi: 10.7759/cureus.16701
PMCID:
PMC8397513
6.
Lin Hu, Huanzheng Li, Guang Sun, Ke Wu, Zhaotang Luan, Yanbao Xiang, Shaohua Tang
Mol Genet Genomic Med. 2021 Apr; 9(4): e1638. Published online 2021 Feb 27. doi: 10.1002/mgg3.1638
PMCID:
PMC8123754
7.
Ryuta Miyake, Mayuko Ichikawa, Katsuhiko Naruse
BMJ Case Rep. 2021; 14(3): e237904. Published online 2021 Mar 1. doi: 10.1136/bcr-2020-237904
PMCID:
PMC7929828
8.
Peiwen Xu, Ruirui Li, Sexin Huang, Menghan Sun, Jiaolong Liu, Yuping Niu, Yang Zou, Jie Li, Ming Gao, Xiaolei Li, Xuan Gao, Yuan Gao
Front Genet. 2020; 11: 143. Published online 2020 Feb 28. doi: 10.3389/fgene.2020.00143
PMCID:
PMC7058790
9.
Shiyuan Zhou, Fengyu Wang, Yongheng Dou, Jiping Zhou, Gefang Hao, Chengqi Xu, Qing K. Wang, Haili Wang, Pengyun Wang
Clin Case Rep. 2018 Aug; 6(8): 1612–1617. Published online 2018 Jul 3. doi: 10.1002/ccr3.1693
PMCID:
PMC6099051
10.
Guoling You, Bailing Zu, Bo Wang, Zhigang Wang, Yunlan Xu, Qihua Fu
Int J Mol Sci. 2017 Apr; 18(4): 626. Published online 2017 Apr 5. doi: 10.3390/ijms18040626
PMCID:
PMC5412266
11.
Xingping Guo, Chunying Song, Yaping Shi, Hongxia Li, Weijing Meng, Qinzhao Yuan, Jinjie Xue, Jun Xie, Yunxia Liang, Yanan Yuan, Baofeng Yu, Huaixiu Wang, Yun Chen, Lixin Qi, Xinmin Li
BMC Med Genet. 2016; 17: 91. Published online 2016 Dec 3. doi: 10.1186/s12881-016-0355-6
PMCID:
PMC5135809
12.
Linjun Chen, Zhenyu Diao, Zhipeng Xu, Jianjun Zhou, Wanjun Wang, Jie Li, Guijun Yan, Haixiang Sun
J Assist Reprod Genet. 2016 Nov; 33(11): 1459–1466. Published online 2016 Jul 9. doi: 10.1007/s10815-016-0760-y
PMCID:
PMC5125142
13.
Virendra Mehar, Dinesh Yadav, Ravindra Kumar, Summi Yadav, Kuldeep Singh, Bert Callewaert, Shahnawaz Pathan, Anne De Paepe, Paul J. Coucke
J Pediatr Genet. 2014 Sep; 3(3): 163–166. doi: 10.3233/PGE-14093
PMCID:
PMC5020994
14.
Hao Deng, Qian Lu, Hongbo Xu, Xiong Deng, Lamei Yuan, Zhijian Yang, Yi Guo, Qiongfen Lin, Jingjing Xiao, Liping Guan, Zhi Song
PLoS One. 2016; 11(5): e0155908. Published online 2016 May 19. doi: 10.1371/journal.pone.0155908
PMCID:
PMC4873217
15.
Wei Liu, Ning Zhao, Xue-fu Li, Hong Wang, Yu Sui, Yong-ping Lu, Wen-hua Feng, Chao Ma, Wei-tian Han, Miao Jiang
FEBS Open Bio. 2015; 5: 163–166. Published online 2015 Mar 5. doi: 10.1016/j.fob.2015.02.005
PMCID:
PMC4359973
16.
Michelle L. Paulson, Kenneth N. Olivier, Steven M. Holland
Int J Tuberc Lung Dis.
Published in final edited form as: Int J Tuberc Lung Dis. 2012 Apr; 16(4): 561–563. doi: 10.5588/ijtld.11.0301
PMCID:
PMC3732819
17.
18.
C Maslen, D Babcock, M Raghunath, B Steinmann
Am J Hum Genet. 1997 Jun; 60(6): 1389–1398. doi: 10.1086/515472
PMCID:
PMC1716103
19.
A J Macnab, L D'Orsogna, D E Cole, P E Baguley, R J Adderley, M W Patterson
Arch Dis Child. 1991 Oct; 66(10 Spec No): 1143–1146. doi: 10.1136/adc.66.10_spec_no.1143
PMCID:
PMC1590273
20.
Ergül Tunçbilek, Yasemin Alanay
Orphanet J Rare Dis. 2006; 1: 20. Published online 2006 Jun 1. doi: 10.1186/1750-1172-1-20
PMCID:
PMC1524931

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center