U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 61

1.
Zhengde Zhao, Jiawei Liu, Yunchong Liu, Kan Huang, Mian Wang, Ridong Wu, Zuojun Hu, Chen Yao, Zilun Li, Guangqi Chang
Front Cardiovasc Med. 2023; 10: 1214377. Published online 2023 Aug 25. doi: 10.3389/fcvm.2023.1214377
PMCID:
PMC10485829
2.
Jinlin Wu, Yanfen Wu, Fei Li, Donglin Zhuang, Yunqing Cheng, Zerui Chen, Jue Yang, Jie Liu, Xin Li, Ruixin Fan, Tucheng Sun
Front Cardiovasc Med. 2023; 10: 1002832. Published online 2023 Feb 23. doi: 10.3389/fcvm.2023.1002832
PMCID:
PMC9996307
3.
Xin Wen, Zuo-Yi Yao, Qian Zhang, Wei Wei, Xi-Yang Chen, Bin Huang
World J Clin Cases. 2022 Jun 16; 10(17): 5798–5804. Published online 2022 Jun 16. doi: 10.12998/wjcc.v10.i17.5798
PMCID:
PMC9258366
4.
Tonglei Han, Yani Wu, Chong Jin, Xiaolong Wei, Zhiqing Zhao
BMC Surg. 2022; 22: 145. Published online 2022 Apr 21. doi: 10.1186/s12893-022-01581-4
PMCID:
PMC9022330
5.
Adel Hanandeh, Mitchell Weaver, Fadi Baidoun
Cureus. 2021 Jul; 13(7): e16621. Published online 2021 Jul 25. doi: 10.7759/cureus.16621
PMCID:
PMC8384532
6.
Hakam Sunoqrot, Daniel Silverberg, Haitam Hater, Ahmad Abu Rmeileh, Moshe Halak
J Vasc Surg Cases Innov Tech. 2021 Jun; 7(2): 350–353. Published online 2021 Apr 20. doi: 10.1016/j.jvscit.2021.03.005
PMCID:
PMC8163864
7.
Shogo Oyama, Shingo Ohuchi, Takeshi Arai, Yukinobu Ito
J Vasc Surg Cases Innov Tech. 2021 Jun; 7(2): 280–282. Published online 2021 Feb 10. doi: 10.1016/j.jvscit.2021.01.007
PMCID:
PMC8095083
8.
Hiromitsu Hiruma, Yukihisa Ogawa, Kiyoshi Chiba, Takaaki Maruhashi, Akiyuki Kotoku, Hidefumi Mimura, Takeshi Miyairi, Hiroshi Nishimaki
Ann Vasc Dis. 2021 Mar 25; 14(1): 75–78. doi: 10.3400/avd.cr.20-00163
PMCID:
PMC7991708
9.
Indrani Sen, Mario D’Oria, Salome Weiss, Thomas C Bower, Gustavo S. Oderich, Manju Kalra, Jill Colglazier, Randall R. DeMartino
J Vasc Surg.
Published in final edited form as: J Vasc Surg. 2021 Apr; 73(4): 1198–1204.e1. Published online 2020 Aug 27. doi: 10.1016/j.jvs.2020.07.090
PMCID:
PMC7910324
10.
Hernan G. Bertoni, German A. Girela, Hector D. Barone, Federico De Caso, Alejandro De La Vega, Bao T. Bui, Thomas Maldonado
CVIR Endovasc. 2021 Dec; 4: 19. Published online 2021 Jan 29. doi: 10.1186/s42155-021-00208-8
PMCID:
PMC7846653
11.
Abdullah Alhaizaey, Ahmed Azazy, Ehab Khalil, Mohammed Joudat, Barrag Alhazmi
Int J Surg Case Rep. 2020; 76: 227–230. Published online 2020 Sep 19. doi: 10.1016/j.ijscr.2020.09.119
PMCID:
PMC7559559
12.
V Govedarski, E Dimitrova, M Angelova, Z Vassileva
Hippokratia. 2019 Oct-Dec; 23(4): 186–189.
PMCID:
PMC7377592
13.
Hussein Al-Mohamad, Kara Stout, Taryn Bolling, Ronald Walsh
Case Rep Cardiol. 2020; 2020: 1704150. Published online 2020 Feb 23. doi: 10.1155/2020/1704150
PMCID:
PMC7060880
14.
Masafumi Ono, Atsushi Mizuno, Nobuyuki Komiyama
Ann Vasc Dis. 2019 Mar 25; 12(1): 99–102. doi: 10.3400/avd.cr.18-00140
PMCID:
PMC6434356
15.
Peter James de Souza, Alexander Rodway, Ajay Pankhania
BJR Case Rep. 2016; 2(2): 20150318. Published online 2016 May 19. doi: 10.1259/bjrcr.20150318
PMCID:
PMC6180861
16.
John Colville, Manmohan Madan, Khalid Bashaeb, Riza Ibrahim, Abysinia Sibanda
BJR Case Rep. 2017; 3(1): 20150332. Published online 2016 Jul 27. doi: 10.1259/bjrcr.20150332
PMCID:
PMC6159304
17.
Georgios Sahsamanis, Georgios Vourliotakis, Konstantinos Maltezos, Georgios Plakas, Vasileios Tzilalis
Ann Vasc Dis. 2017 Sep 25; 10(3): 250–253. doi: 10.3400/avd.cr.16-00094
PMCID:
PMC5684148
18.
ZhiHuang Qiu, LiangWan Chen, Hua Cao, Qiang Chen, Hua Peng
Med Sci Monit. 2017; 23: 1268–1276. Published online 2017 Mar 12. doi: 10.12659/MSM.899547
PMCID:
PMC5362189
19.
Anna Maria Giribono, Doriana Ferrara, Flavia Spalla, Donatella Narese, Umberto Bracale, Felice Pecoraro, Renata Bracale, Luca del Guercio, Umberto Marcello Bracale
Acta Radiol Open. 2016 Dec; 5(12): 2058460116681042. Prepublished online 2016. Published online 2016 Dec 5. doi: 10.1177/2058460116681042
PMCID:
PMC5152934
20.
Yingying He, Qin Wang, Meng Zhang, Bo Wang, Zuying Xiong, Qiong Luo, Song Wu
Urol Case Rep. 2014 Jul; 2(4): 123–125. Published online 2014 May 17. doi: 10.1016/j.eucr.2014.04.004
PMCID:
PMC4735488

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center