U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 1959

1.
John M. Bennett, Attilio Orazi
Haematologica. 2009 Feb; 94(2): 264–268. Published online 2009 Jan 14. doi: 10.3324/haematol.13755
PMCID:
PMC2635414
2.
Rachel Grazda, Allison N. Seyfried, Krishna Rao Maddipati, Gabrielle Fredman, Katherine C. MacNamara
Cell Death Dis. 2024 May; 15(5): 324. Published online 2024 May 9. doi: 10.1038/s41419-024-06705-7
PMCID:
PMC11082201
3.
Danqi Luo, Yuhua Qu, Dao Wang, Benshan Zhang, Ming Sun, Hao Xiong, Jun Lu, Rui Yang, Mingyi Zhao, Haiyan Liu, Hua Jiang
Front Immunol. 2024; 15: 1384640. Published online 2024 Apr 24. doi: 10.3389/fimmu.2024.1384640
PMCID:
PMC11076848
4.
Tomohito Shimada, Kana Bando, Atsushi Takahata, Shigeo Toyota
Cureus. 2024 Mar; 16(3): e57255. Published online 2024 Mar 30. doi: 10.7759/cureus.57255
PMCID:
PMC11057555
5.
Kazuki Sakurai, Kei Saito, Shunsuke Hatta, Yuna Katsuoka, Kuniaki Meguro, Hisayuki Yokoyama, Toru Izumi
Clin Case Rep. 2024 May; 12(5): e8832. Published online 2024 Apr 26. doi: 10.1002/ccr3.8832
PMCID:
PMC11053247
6.
Qianqian Wang, Hong Xu, Wei Yu, Lingjie Sun, Hongguo Zhao, Xue Shi
Am J Case Rep. 2024; 25: e943801-1–e943801-7. Published online 2024 Apr 18. doi: 10.12659/AJCR.943801
PMCID:
PMC11041472
7.
Agnieszka Piekarska, Katarzyna Pawelec, Anna Szmigielska-Kapłon, Marek Ussowicz
Front Immunol. 2024; 15: 1378432. Published online 2024 Apr 5. doi: 10.3389/fimmu.2024.1378432
PMCID:
PMC11026616
8.
Adela Perolla, Blerina Cela, Valentina Semanaj, Teuta Dedej-Kurti, Tatjana Caja
Cureus. 2024 Apr; 16(4): e58365. Published online 2024 Apr 16. doi: 10.7759/cureus.58365
PMCID:
PMC11019473
9.
Yan Zhang, Jie Li, Xi Li, Qianshuang Geng, Yuqin Xie, Guoxiang Zhang, Mingxia Wei, Yanmei Ma
Syst Rev. 2024; 13: 101. Published online 2024 Apr 4. doi: 10.1186/s13643-024-02515-2
PMCID:
PMC10993616
10.
BioMed Research International
Biomed Res Int. 2024; 2024: 9753242. Published online 2024 Mar 20. doi: 10.1155/2024/9753242
PMCID:
PMC10973222
11.
Vered Stavi, Niranjan Khaire, Jeffrey H. Lipton, Rajat Kumar
Curr Oncol. 2024 Mar; 31(3): 1246–1252. Published online 2024 Feb 26. doi: 10.3390/curroncol31030093
PMCID:
PMC10969401
12.
Namsoo Kim, Yu Jeong Choi, Seung-Tae Lee, Jong Rak Choi, Chuhl Joo Lyu, Saeam Shin, June-Won Cheong
Front Oncol. 2024; 14: 1365614. Published online 2024 Mar 13. doi: 10.3389/fonc.2024.1365614
PMCID:
PMC10965666
13.
Shaoxue Ding, Tian Zhang, Yingying Lei, Chunyan Liu, Zhaoyun Liu, Rong Fu
J Transl Int Med. 2024 Feb; 12(1): 96–105. Published online 2024 Mar 21. doi: 10.2478/jtim-2023-0104
PMCID:
PMC10956726
14.
Lifen Huang, Junbin Huang, Nannan Tang, Hongman Xue, Shaofen Lin, Su Liu, Qihui Chen, Yinsi Lu, Qian Liang, Yun Wang, Qingqing Zhu, Guoxing Zheng, Yun Chen, Chengming Zhu, Chun Chen
Heliyon. 2024 Mar 15; 10(5): e26731. Published online 2024 Feb 29. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e26731
PMCID:
PMC10938128
15.
Rongqun Guo, Jingjing Kong, Ping Tang, Shuya Wang, Lina Sang, Liu Liu, Rong Guo, Ketai Yan, Mochu Qi, Zhilei Bian, Yongping Song, Zhongxing Jiang, Yingmei Li
Adv Sci (Weinh) 2024 Mar; 11(10): 2304539. Published online 2023 Dec 25. doi: 10.1002/advs.202304539
PMCID:
PMC10933602
16.
Lilija Banceviča, Andrius Žučenka
Case Rep Hematol. 2024; 2024: 2044820. Published online 2024 Mar 4. doi: 10.1155/2024/2044820
PMCID:
PMC10927337
17.
Ahmed Abdalhadi, Nabil E. Omar, Samah Kohla, Hassan Aakel, Yeslem Ekeibed, Reyad Mohsen
Front Oncol. 2024; 14: 1275275. Published online 2024 Feb 22. doi: 10.3389/fonc.2024.1275275
PMCID:
PMC10917982
18.
Salman Khan, Ekrem Yetiskul, Malik Waleed Zeb Khan, Gabriel Chavez Reyna, Amanda Matra, Georges Khattar, Marcel A. Odaimi
Eur J Case Rep Intern Med. 2024; 11(3): 004339. Published online 2024 Feb 28. doi: 10.12890/2024_004339
PMCID:
PMC10917404
19.
Jia Li, Yilin Liu, Jieru Wang, Yan Wang, Aiming Pang, Donglin Yang, Xin Chen, Rongli Zhang, Jialin Wei, Qiaoling Ma, Weihua Zhai, Yi He, Erlie Jiang, Mingzhe Han, Sizhou Feng
Sci Rep. 2024; 14: 5178. Published online 2024 Mar 2. doi: 10.1038/s41598-024-55843-7
PMCID:
PMC10908854
20.
Simona Pagliuca, Austin G. Kulasekararaj, Dirk-Jan Eikema, Brian Piepenbroek, Raheel Iftikhar, Tariq Mahmood Satti, Morag Griffin, Marica Laurino, Alphan Kupesiz, Yves Bertrand, Bruno Fattizzo, Ibrahim Yakoub-Agha, Mahmoud Aljurf, Paola Corti, Erika Massaccesi, Bruno Lioure, Marisa Calabuig, Matthias Klammer, Emel Unal, Depei Wu, Patrice Chevallier, Edouard Forcade, John A. Snowden, Hakan Ozdogu, Antonio Risitano, Régis Peffault de Latour
Haematologica. 2024 Mar 1; 109(3): 765–776. Published online 2023 May 18. doi: 10.3324/haematol.2023.282935
PMCID:
PMC10905082

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center