U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 2882

1.
Xin-fan Lin, Lin-feng Xie, Zhao-feng Zhang, Qing-song Wu, Zhi-huang Qiu, Liang-wan Chen
Sci Rep. 2024; 14: 10776. Published online 2024 May 11. doi: 10.1038/s41598-024-58608-4
PMCID:
PMC11088634
2.
Tim Kaufeld, Erik Beckmann, Linda Rudolph, Heike Krüger, Ruslan Natanov, Morsi Arar, Wilhelm Korte, Jessica Kaufeld, Tobias Schilling, Axel Haverich, Malakh Shrestha, Andreas Martens
Perfusion. 2024 May; 39(4): 733–742. Published online 2023 Feb 16. doi: 10.1177/02676591231157545
PMCID:
PMC11083735
3.
Shi Qiu, Zhen Liu, Wei-Dong Jiang, Jin-Hui Sun, Zeng-Qiang Liu, Xiao-Di Sun, Chun-Ting Wang, Wen Liu
Cardiovasc Diabetol. 2024; 23: 159. Published online 2024 May 7. doi: 10.1186/s12933-024-02266-3
PMCID:
PMC11077732
4.
Swathi Godugu, Tanya Sinha, Mahendrarajah Pradeepan, Anthony Eze-odurukwe, Syed Faqeer Hussain Bokhari, Rabia Islam, Danyal Bakht, Hamza Islam, Muhammad Farhan
Cureus. 2024 Apr; 16(4): e57803. Published online 2024 Apr 8. doi: 10.7759/cureus.57803
PMCID:
PMC11077317
5.
Kang He, Xiaoli Qin, Mei Li, Longrong Bian, Honghua Yue, Weitao Liang, Zhong Wu
BMC Cardiovasc Disord. 2024; 24: 239. Published online 2024 May 7. doi: 10.1186/s12872-024-03910-2
PMCID:
PMC11075335
6.
Sou Hyun Lee, Ji Hee Hong, Chaeeun Kim
J Yeungnam Med Sci. 2024 Apr; 41(2): 128–133. Published online 2024 Feb 5. doi: 10.12701/jyms.2023.01319
PMCID:
PMC11074844
7.
Domen Lah, Tomaž Cvetko, Silva Breznik
Cureus. 2024 Apr; 16(4): e57707. Published online 2024 Apr 6. doi: 10.7759/cureus.57707
PMCID:
PMC11071694
8.
Takeyuki Kanemura, Yoshinori Nakahara, Toshiya Fukushima, Shuhei Kawamoto, Kazuki Morooka, Motoharu Shimozawa
J Surg Case Rep. 2024 May; 2024(5): rjae291. Published online 2024 May 5. doi: 10.1093/jscr/rjae291
PMCID:
PMC11070650
9.
Wenbo Yu, Yuan Liang, Jianfeng Gao, Jianxian Xiong
J Cardiothorac Surg. 2024; 19: 273. Published online 2024 May 3. doi: 10.1186/s13019-024-02775-y
PMCID:
PMC11067146
10.
Weiwei Zhao, Ya-peng Wang, Xinlong Tang, Yi Jiang, Yunxing Xue, Yali Wang, Qiuju Ding, Huimei Chen, Dongjin Wang, YongQing Cheng, Min Ge, Qing Zhou
Front Cardiovasc Med. 2024; 11: 1364332. Published online 2024 Apr 19. doi: 10.3389/fcvm.2024.1364332
PMCID:
PMC11066321
11.
Xuejun Shen, Jufang Li, Hongle Yan, Shuyi Zhou, Shengli Yang, Weiping Li
Heliyon. 2024 May 15; 10(9): e29934. Published online 2024 Apr 22. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e29934
PMCID:
PMC11066306
12.
Ao Wang, Shengjun Dong, Baohui Liu, Dianxiao Liu, Mingrui Zou, Yuexin Han, Lijuan Yang, Yujiu Wang
Sci Rep. 2024; 14: 9960. Published online 2024 Apr 30. doi: 10.1038/s41598-024-60737-9
PMCID:
PMC11063189
13.
Guangming Fang, Yexuan Tian, Shan Huang, Xiaoping Zhang, Yan Liu, Yulin Li, Jie Du, Shijuan Gao
J Biol Chem. 2024 May; 300(5): 107260. Published online 2024 Apr 4. doi: 10.1016/j.jbc.2024.107260
PMCID:
PMC11061230
14.
Chun-Yu Lin, Ming-Chang Kao, Hsin-Fu Lee, Meng-Yu Wu, Chi-Nan Tseng
PLoS One. 2024; 19(4): e0302669. Published online 2024 Apr 30. doi: 10.1371/journal.pone.0302669
PMCID:
PMC11060600
15.
Stephan Nienaber, Xun Yuan, Susanna Price, Ulrich Rosendahl, Christoph A Nienaber
Eur Heart J Case Rep. 2024 Apr; 8(4): ytae186. Published online 2024 Apr 15. doi: 10.1093/ehjcr/ytae186
PMCID:
PMC11060110
16.
Wei Zhou, Jun Nie, Dafa Zhang
Anatol J Cardiol. 2024 May; 28(5): 236–244. Published online 2024 May 1. doi: 10.14744/AnatolJCardiol.2024.4251
PMCID:
PMC11059230
17.
Yun-jing Zhang, Yue Sun, Yong-bo Zhao, Dong Ma
Heliyon. 2024 Apr 30; 10(8): e29155. Published online 2024 Apr 17. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e29155
PMCID:
PMC11053288
18.
Mircea Robu, Bogdan Radulescu, Irina Maria Margarint, Cornel Robu, Ovidiu Stiru, Andrei Iosifescu, Silvia Preda, Mihai Cacoveanu, Cristian Voica, Vlad Anton Iliescu, Horatiu Moldovan
Medicina (Kaunas) 2024 Apr; 60(4): 661. Published online 2024 Apr 19. doi: 10.3390/medicina60040661
PMCID:
PMC11052173
19.
Frederike Meccanici, Carlijn G. E. Thijssen, Arjen L. Gökalp, Annemijn W. Bom, Guillaume S. C. Geuzebroek, Joost F. ter Woorst, Roland R. J. van Kimmenade, Marco C. Post, Johanna J. M. Takkenberg, Jolien W. Roos-Hesselink
J Clin Med. 2024 Apr; 13(8): 2265. Published online 2024 Apr 13. doi: 10.3390/jcm13082265
PMCID:
PMC11050969
20.
Takafumi Akai, Shintarou Ninomiya, Takanori Kaneko, Takatoshi Furuya
Int J Surg Case Rep. 2024 May; 118: 109635. Published online 2024 Apr 19. doi: 10.1016/j.ijscr.2024.109635
PMCID:
PMC11047191

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center