U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 500

1.
Lucia F. Cardo, Daniel C. de la Fuente, Meng Li
Mol Autism. 2023; 14: 8. Published online 2023 Feb 20. doi: 10.1186/s13229-023-00540-x
PMCID:
PMC9940404
2.
Ivona Vrkić Boban, Futoshi Sekiguchi, Mirela Lozić, Noriko Miyake, Naomichi Matsumoto, Bernarda Lozić
J Pediatr Genet. 2022 Jun; 11(2): 135–138. Published online 2020 Aug 31. doi: 10.1055/s-0040-1715639
PMCID:
PMC9236750
3.
Emanuela Leonardi, Elisa Bettella, Maria Federica Pelizza, Maria Cristina Aspromonte, Roberta Polli, Clementina Boniver, Stefano Sartori, Donatella Milani, Alessandra Murgia
Front Neurol. 2020; 11: 593446. Published online 2020 Dec 16. doi: 10.3389/fneur.2020.593446
PMCID:
PMC7772201
4.
Xiangyu Gao, Wenjun Liu
Medicine (Baltimore) 2020 May; 99(19): e20115. Published online 2020 May 8. doi: 10.1097/MD.0000000000020115
PMCID:
PMC7440063
5.
Karen R. Rabin, M. Monica Gramatges, Michael J. Borowitz, Shana L. Palla, Xiaodong Shi, Judith F. Margolin, Patrick A. Zweidler-McKay
Pediatr Blood Cancer.
Published in final edited form as: Pediatr Blood Cancer. 2012 Sep; 59(3): 468–474. Published online 2011 Nov 18. doi: 10.1002/pbc.23395
PMCID:
PMC3290726
6.
Ye Tian, Bo Wang
J Gastroenterol Hepatol.
Published in final edited form as: J Gastroenterol Hepatol. 2023 Nov; 38(11): 1877–1885. Published online 2023 Aug 17. doi: 10.1111/jgh.16330
PMCID:
PMC10693931
7.
Xiaoyan Zeng, Stanley K. K. Cheung, Mengqi Shi, Penelope M. Y. Or, Zhining Li, Julia Y. H. Liu, Wayne L. H. Ho, Tian Liu, Kun Lu, John A. Rudd, Yubing Wang, Andrew M. Chan
J Neuroinflammation. 2023; 20: 290. Published online 2023 Dec 2. doi: 10.1186/s12974-023-02970-z
PMCID:
PMC10693711
8.
Chengyin Yuan, Aditya Rayasam, Alison Moe, Michael Hayward, Clive Wells, Aniko Szabo, Andrew Mackenzie, Nita Salzman, William R. Drobyski
Nat Commun. 2023; 14: 7963. Published online 2023 Dec 2. doi: 10.1038/s41467-023-43248-5
PMCID:
PMC10693577
9.
Ninni Mu, Cecilia Jylhä, Tomas Axelsson, Filip Sydén, Marianne Brehmer, Emma Tham
World J Urol. 2023; 41(12): 3421–3427. Published online 2023 Sep 18. doi: 10.1007/s00345-023-04583-w
PMCID:
PMC10693512
10.
Bide Zhang, Vanessa Lage-Rupprecht, Philipp Wegner, Astghik Sargsyan, Stephan Gebel, Marc Jacobs, Jürgen Klein, Martin Hofmann-Apitius, Alpha Tom Kodamullil
Database (Oxford) 2023; 2023: baad085. Published online 2023 Dec 2. doi: 10.1093/database/baad085
PMCID:
PMC10693436
11.
Shu‐Qiang Yuan, Run‐Cong Nie, You‐Sheng Huang, Ying‐Bo Chen, Si‐Yu Wang, Xiao‐Wei Sun, Yuan‐Fang Li, Ze‐Kun Liu, Yan‐Xing Chen, Yi‐Chen Yao, Yu Xu, Hai‐Bo Qiu, Yao Liang, Wei Wang, Ze‐Xian Liu, Qi Zhao, Rui‐Hua Xu, Zhi‐Wei Zhou, Feng Wang
Cancer Commun (Lond) 2023 Dec; 43(12): 1312–1325. Published online 2023 Oct 14. doi: 10.1002/cac2.12494
PMCID:
PMC10693304
12.
Mara Mancini, Simone Sergio, Angela Cappello, Timea Farkas, Francesca Bernassola, Claudia Scarponi, Cristina Albanesi, Gerry Melino, Eleonora Candi
Biol Direct. 2023; 18: 82. Published online 2023 Dec 1. doi: 10.1186/s13062-023-00435-0
PMCID:
PMC10693168
13.
Dominik T. Koch, Haochen Yu, Iris Beirith, Malte Schirren, Moritz Drefs, Yunfei Liu, Mathilda Knoblauch, Dionysios Koliogiannis, Weiwei Sheng, Enrico N. De Toni, Alexandr V. Bazhin, Bernhard W. Renz, Markus O. Guba, Jens Werner, Matthias Ilmer
J Transl Med. 2023; 21: 876. Published online 2023 Dec 2. doi: 10.1186/s12967-023-04615-4
PMCID:
PMC10693093
14.
Yanhai Yin, Liangqian Tong, Zhenling Wan, Yanfang Sui, Fen Li, Qian Huang, Xinhan Zhao
BMC Cancer. 2023; 23: 1177. Published online 2023 Dec 1. doi: 10.1186/s12885-023-11477-y
PMCID:
PMC10693087
15.
Karolina Kot, Patrycja Kupnicka, Maciej Tarnowski, Patrycja Tomasiak, Danuta Kosik-Bogacka, Natalia Łanocha-Arendarczyk
Parasit Vectors. 2023; 16: 445. Published online 2023 Dec 1. doi: 10.1186/s13071-023-06052-0
PMCID:
PMC10693070
16.
Hongli Chen, Jingjing Hao, Jing Hu, Chang Song, Yesheng Zhou, Miaomiao Li, Jin Chen, Xiu Liu, Dong Wang, Xiaoshan Xu, Peixian Xin, Jiaxin Zhang, Lingjie Liao, Yi Feng, Dan Li, Stephen W Pan, Yiming Shao, Yuhua Ruan, Hui Xing
JMIR Public Health Surveill. 2023; 9: e50894. Published online 2023 Nov 17. doi: 10.2196/50894
PMCID:
PMC10692882
17.
Kamilla R Riis, Camilla B Larsen, Bjarke R Medici, Christian Z Jensen, Kristian H Winther, Emil L Larsen, Christina Ellervik, Jeppe L la Cour, Laszlo Hegedüs, Thomas H Brix, Henrik E Poulsen, Filip K Knop, Birte Nygaard, Steen J Bonnema
Eur Thyroid J. 2023 Dec 1; 12(6): e230167. Prepublished online 2023 Oct 11. Published online 2023 Oct 11. doi: 10.1530/ETJ-23-0167
PMCID:
PMC10692686
18.
Wei Zhang, Yunshuang Ye, Yinan Sun, Yongxuan Li, Mingxia Ge, Kangning Chen, Liping Yang, Guijun Chen, Jumin Zhou
J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2023 Dec; 78(12): 2251–2259. Published online 2023 Sep 22. doi: 10.1093/gerona/glad225
PMCID:
PMC10692430
19.
Wenwen Tian, Yuhui Tang, Yongzhou Luo, Jindong Xie, Shaoquan Zheng, Yutian Zou, Xiaojia Huang, Linyu Wu, Junsheng Zhang, Yuying Sun, Hailin Tang, Wei Du, Xing Li, Xiaoming Xie
Cell Death Dis. 2023 Dec; 14(12): 790. Published online 2023 Dec 1. doi: 10.1038/s41419-023-06115-1
PMCID:
PMC10692340
20.
Kotaro Sawai, Aisaku Arakawa, Masaaki Taniguchi, Bo Xiao, Miwa Sawai, Makoto Osaki, Emi Yamaguchi, Yoko Hayama, Yoshinori Murato, Yumiko Shimizu, Sonoko Kondo, Takehisa Yamamoto
Sci Rep. 2023; 13: 21186. Published online 2023 Dec 1. doi: 10.1038/s41598-023-48215-0
PMCID:
PMC10692317

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center