U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 38

1.
K. Elaine Ritter, Sloane M. Lynch, Ashley M. Gorris, Lisa A. Beyer, Lisa Kabara, David F. Dolan, Yehoash Raphael, Donna M. Martin
Hear Res.
Published in final edited form as: Hear Res. 2022 Dec; 426: 108633. Published online 2022 Oct 13. doi: 10.1016/j.heares.2022.108633
PMCID:
PMC10184650
2.
Qingli Shen, Zhonghua Fu, Pengqiang Du, Jianbo Wang
Skin Res Technol. 2023 Jan; 29(1): e13233. Published online 2022 Nov 16. doi: 10.1111/srt.13233
PMCID:
PMC9838763
3.
Giovanni Capuzzello, Joana Gonçalves Pontes Jacinto, Irene Monika Häfliger, Gail E. Chapman, Sara Soto Martin, Lorenzo Viora, Nicholas N. Jonsson, Cord Drögemüller
Acta Vet Scand. 2022; 64: 23. Published online 2022 Sep 6. doi: 10.1186/s13028-022-00641-2
PMCID:
PMC9446731
4.
Songting Li, Yan Zhong, Yongjia Yang, Siping He, Wenjuan He
Mol Med Rep. 2021 Jul; 24(1): 494. Published online 2021 May 5. doi: 10.3892/mmr.2021.12133
PMCID:
PMC8127052
5.
Martha P.D. Zeger, Kavita Shah, Karen Kowal, Gordon B. Cutler, Jr., Harvey Kushner, Judith L. Ross
Horm Res Paediatr. 2011 Jan; 75(1): 38–46. Published online 2010 Aug 20. doi: 10.1159/000317529
PMCID:
PMC7903863
6.
Alaa Koleilat, Joseph A. Dugdale, Trace A. Christenson, Jeffrey L. Bellah, Aaron M. Lambert, Mark A. Masino, Stephen C. Ekker, Lisa A. Schimmenti
Dis Model Mech. 2020 Nov 1; 13(11): dmm043885. Published online 2020 Nov 27. doi: 10.1242/dmm.043885
PMCID:
PMC7710014
7.
Deeti J. Pithadia, John W. Roman, Julie C. Sapp, Leslie G. Biesecker, Thomas N. Darling
J Am Acad Dermatol.
Published in final edited form as: J Am Acad Dermatol. 2021 Feb; 84(2): 415–424. Published online 2020 Feb 7. doi: 10.1016/j.jaad.2020.01.078
PMCID:
PMC7415737
8.
Huijun Wang, Aytaj Humbatova, Yuanxiang Liu, Wen Qin, Mingyang Lee, Nicole Cesarato, Fanny Kortüm, Sheetal Kumar, Maria Teresa Romano, Shangzhi Dai, Ran Mo, Sugirthan Sivalingam, Susanne Motameny, Yuan Wu, Xiaopeng Wang, Xinwu Niu, Songmei Geng, Dorothea Bornholdt, Peter M. Kroisel, Gianluca Tadini, Scott D. Walter, Fabian Hauck, Katta M. Girisha, Anne-Marie Calza, Armand Bottani, Janine Altmüller, Andreas Buness, Shuxia Yang, Xiujuan Sun, Lin Ma, Kerstin Kutsche, Karl-Heinz Grzeschik, Regina C. Betz, Zhimiao Lin
Am J Hum Genet. 2020 Jul 2; 107(1): 34–45. Published online 2020 Jun 3. doi: 10.1016/j.ajhg.2020.05.006
PMCID:
PMC7332643
9.
Shih‐Kai Wang, Yuanyuan Hu, Charles E. Smith, Jie Yang, Chunhua Zeng, Jung‐Wook Kim, Jan C‐C. Hu, James P. Simmer
Mol Genet Genomic Med. 2019 Jun; 7(6): e724. Published online 2019 May 6. doi: 10.1002/mgg3.724
PMCID:
PMC6565571
10.
Morgan Goss, Mairobys Socorro, Daisy Monier, Kostas Verdelis, Dobrawa Napierala
Mol Genet Metab.
Published in final edited form as: Mol Genet Metab. 2019 Apr; 126(4): 504–512. Published online 2019 Jan 23. doi: 10.1016/j.ymgme.2019.01.014
PMCID:
PMC6535116
11.
Youngwook Ahn, Carrie Sims, Jennifer M. Logue, Scott D. Weatherbee, Robb Krumlauf
Development. 2013 Feb 1; 140(3): 583–593. Published online 2013 Jan 4. doi: 10.1242/dev.085118
PMCID:
PMC6514302
12.
Qinghai Zhang, Luwen Zhang, Danni Chen, Xiao He, Shihao Yao, Zengming Zhang, Ye Chen, Min-Xin Guan
Nucleic Acids Res. 2018 Nov 16; 46(20): 10930–10945. Published online 2018 Aug 22. doi: 10.1093/nar/gky758
PMCID:
PMC6237746
13.
Felicia Cao, Linchao Lu, Steven A. Abrams, Keli M. Hawthorne, Allison Tam, Weidong Jin, Brian Dawson, Roman Shypailo, Hao Liu, Brendan Lee, Sandesh C.S. Nagamani, Lisa L. Wang
Hum Mol Genet. 2017 Aug 15; 26(16): 3046–3055. Published online 2017 May 9. doi: 10.1093/hmg/ddx178
PMCID:
PMC5886079
14.
Santasree Banerjee, Huishuang Chen, Hui Huang, Jing Wu, Zhiyun Yang, Weiping Deng, Dongna Chen, Jianlian Deng, Yan Su, Yang Li, Chao Wu, Ye Wang, Hao Zeng, Yiming Wang, Xunhua Li
Oncotarget. 2016 Nov 29; 7(48): 78363–78371. Published online 2016 Nov 10. doi: 10.18632/oncotarget.13279
PMCID:
PMC5346645
15.
Na Zhao, Dong Han, Haochen Liu, Yue Li, Sing-Wai Wong, Zhengyi Cao, Jian Xu, Xiaowei Zhang, Tao Cai, Yixiang Wang, Hailan Feng
Sci Rep. 2016; 6: 38680. Published online 2016 Dec 7. doi: 10.1038/srep38680
PMCID:
PMC5141470
16.
Hongjuan Fang, Jian Xu, Huanwen Wu, Hong Fan, Liyong Zhong
Medicine (Baltimore) 2016 Apr; 95(17): e3444. Published online 2016 Apr 29. doi: 10.1097/MD.0000000000003444
PMCID:
PMC4998698
17.
Dr ANTONIE D. KLINE, Dr MARCO GRADOS, Dr PAUL SPONSELLER, Dr HOWARD P. LEVY, Dr NATALIE BLAGOWIDOW, Dr CHRISTIANNE SCHOEDEL, Ms. JONI RAMPOLLA, Dr DOUGLAS K. CLEMENS, Dr IAN KRANTZ, Ms AMY KIMBALL, Dr CARMEN PICHARD, Dr DAVID TUCHMAN
Am J Med Genet C Semin Med Genet.
Published in final edited form as: Am J Med Genet C Semin Med Genet. 2007 Aug 15; 145C(3): 248–260. doi: 10.1002/ajmg.c.30137
PMCID:
PMC4902018
18.
Dongkyu Kim, Jieun Choi, Kyu-Min Han, Beom Hee Lee, Jin-Ho Choi, Han-Wook Yoo, Yong-Mahn Han
Stem Cell Res Ther. 2015; 6(1): 160. Published online 2015 Sep 7. doi: 10.1186/s13287-015-0147-5
PMCID:
PMC4562349
19.
Redouane Allache, Stéphanie Lachance, Marie Claude Guyot, Patrizia De Marco, Elisa Merello, Monica J. Justice, Valeria Capra, Zoha Kibar
Hum Mol Genet. 2014 Apr 1; 23(7): 1687–1699. Published online 2013 Nov 7. doi: 10.1093/hmg/ddt558
PMCID:
PMC3943515
20.
Jun Zhang, Jian-min Yang, Hui-ju Wang, Guo-qing Ru, Dai-ming Fan
PLoS One. 2013; 8(1): e52940. Published online 2013 Jan 7. doi: 10.1371/journal.pone.0052940
Expression of Concern in:
PLoS One. 2019; 14(12): e0226124.
PMCID:
PMC3538634

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center