U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from PubChem Compound

Items: 3

1.
Sunlong Li, Yifeng Shi, Shuhao Zhang, Haobin Li, Ziyang Ye, Jiangqian Kong, Weijun Hong, Yiting Tu, Jiaping Ren, Zaher Meftah, Chenglong Xie, Xiangyang Wang, Xiaolei Zhang
Oxid Med Cell Longev. 2022; 2022: 2188145. Published online 2022 Jul 28. doi: 10.1155/2022/2188145
PMCID:
PMC9356246
2.
Chunjuan Yang, Chengyue Zhang, Zhibin Wang, Zhenqiu Tang, Haixue Kuang, Ah-Ng Tony Kong
Molecules. 2016 Aug; 21(8): 975. Published online 2016 Jul 27. doi: 10.3390/molecules21080975
PMCID:
PMC6273489
3.
Zi-Bo Dong, Yong-Hong Zhang, Bing-Jie Zhao, Chao Li, Gang Tian, Ben Niu, Hong Qi, Liang Feng, Jian-Guo Shao
BMC Complement Altern Med. 2015; 15: 363. Published online 2015 Oct 15. doi: 10.1186/s12906-015-0907-x
PMCID:
PMC4607007

Display Settings:

Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Support Center